วันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

พระคาถาต่าง ๆ ...!

พระคาถาต่าง ๆ

คาถาเสริมสร้างทางสวรรค์-นิพพาน
ของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรฺหมรํสี)
หมั่นบริจาคทาน รักษาศีล ปฏิบัติภาวนา และระลึกถึง

พุทธะ พุทธา พุทเธ พุทโธ พุทธัง อะระหัง พุทโธ
อิติปิ โส ภะคะวา นะโม พุทธายะ

จะทำให้ท่านมีความสุข - อายุยืน - นิพพานพระคาถาสมเด็จพระพุฒาจารย์
(โต พรหมรังสี)

นะโม ๓ จบ

เก โร นะ ทะ ตะ มัง นะ อะ อะ วะ หะ ยะ
กิ ปิ มะ อะ อะ อุ กะ ปิ เส ปุ โร เส เม
อะ วะ เข สิง สะ มุ อะ (๓๒)

สวดบูชาสมเด็จ ฯ ประจำเช้า ๓ จบ เย็น ๓ จบ
ปลอดภัยทั้งปวงและสำเร็จผลในสิ่งที่ปรารถนา


พระคาถาชินบัญชรถวายพุทธเจ้าหลวง

นะโม ๓ จบ

ชะ จะ ตะ สะ สี สัง หะ โก ทะ กะ
เก นิ กุ โส ปุ เถ เส เอ ชะ ระ ธะ
ขะ อา ชิ วา อา วะ ชิ สะ อิ ตัง (๓๑)

สวดบูชาพระองค์ครั้งละ ๓ จบ
จะเป็นมงคลและเสริมสร้างบารมียิ่ง (ของเก่า)

พระคาถาพระพุทธเจ้าหลวง (รัชกาลที่ ๕)

พระสยามมินทร์โธ วะโรอิติ พุทธะสังมิ อิติ
อะระหัง สะหัสสะกายัง วะรังพุทโธ นะโมพุทธายะ


พระคาถาอิติปิโส ๘ ทิศ
สำเร็จลุน แห่งนครจำปาศักดิ์

ตั้งนะโม ๓ จบ

๑. อิ ระ ชา คะ ตะ ระ สา
บทนี้ชื่อกระทู้ ๗ แบกประจำอยู่ทิศบูรพา(ทิศตะวันออก) คนเกิดวันจันทร์สวดวันละ ๑๕ จบ
๒. ติ หัง จะ โต โร ถิ นัง
บทนี้ชื่อว่าฝนแสนห่าประจำอยู่ทิศอาคเณย์ (ทิศตะวันออกเฉียงใต้)คนเกิดวันอังคารสวด ๘ จบ
๓. ปิ สัม ระ โล ปุ สัต พุท
บทนี้ชื่อนารายณ์เกลื่อนสมุทร ประจำอยู่ทิศทักษิณ(ทิศใต้) เกิดวันพุธกลางวันสวดวันละ๑๗ จบ
๔. โส มา ณะ กะ ริ ถา โธ
บทนี้ชื่อนารายณ์ถอดจักร์ ประจำอยู่ทิศหรดี (ทิศตะวันตกเฉียงใต้) คนเกิดวันเสาร์สวดวันละ ๑๐ จบ ถอดถอนคุณไสยศาสตร์
๕. ภะ สัม สัม วิ สะ เท ภะ
บทนี้ชื่อนารายณ์ขว้างจักร์ตรึงไตรภพ ประจำอยู่ทิศประจิม (ทิศตะวันตก) คนเกิดวันพฤหัสสวดวันละ ๑๙ จบ ทางเมตตามหานิยม
๖. คะ พุท ปัน ทู ทัม วะ คะ
บทนี้ชื่อว่านารายณ์พลิกแผ่นดิน ประจำอยู่ทิศพายัพ (ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) คนเกิดวันพุธกลางคืนสวด ๑๒ จบ ใช้แก้ความผิดต่าง ๆ
๗. วา โธ โน อะ มะ มะ วา
บทนี้ชื่อตวาดฟ้าป่าหิมพานต์ ประจำอยู่ทิศอุดร (ทิศเหนือ) คนเกิดวันศุกร์ สวดวันละ ๒๑ จบทาง เมตตามหานิยม
๘. อะ วิช สุ นุต สา นุส ติ
บทนี้ชื่อนารายณ์แปลงรูป ประจำอยู่ทิศอีสาน (ทิศนะวันออกเฉียงเหนือ) คนเกิดวันอาทิตย์สวดวันละ ๖ จบ ทางเมตตามหานิยม

สิทธิการิยะ พระอิติปิโส ๘ ทิศนี้มีอานุภาพมากหลาย ป้องกันได้สารพัดตามใจปรารถนา พระอาจารย์เจ้ากล่าวไว้ว่า ฝอยท่วมหลังข้างแลมีอุปเท่ห์มากมายเหลือจะพรรณนา จะกล่าวไว้ย่อ ๆ พอเป็นบรรทัดฐานดังนี้
แม้จะยาตราไปทางสารทิศใด ให้ภาวนาพระคาถาประจำทิศตามทิศที่จะไปนั้น หรือทำน้ำมนต์ลูบหน้าปะพรมพาหนะที่จะไป จะปราศจากอุปสรรคอันตรายทั้งปวง ไม่มีมารบกวนเลย ป้องกันได้สารพัด แม้ว่าทิศที่จะไปนั้นจะต้องผีหลวงหรือหลาวเหล็ก (ทิศที่ร้ายตามตำราโหราศาสตร์) ก็ดี คุ้มกันได้สิ้น ไปสงครามก็มีชัยชนะ ไปทำมาค้าขายก็กำไร มีความเจริญรุ่งเรืองบังเกิดลาภผลพูนทวี จะลงเป็นประเจียดป้องกันศาตราอาวุธก็ได้ ทั้งเป็นเสน่ห์แก่ฝูงชนทั้งปวง เขียนบูชาไว้กับบ้านเรือน ป้องกันภัยอันตรายได้ทุกอย่าง ถ้าจะไปนอนกลางป่าให้เสกก้อนดินไปวางไว้ตามทิศ เมื่อจะวางทิศไหนให้เสกด้วยคาถาประจำทิศนั้นอีกทิศละ ๘ จบ กันสารพัดสัตว์ร้าย เปรียบประดุจมีกำแพงแก้วคุ้มกันตนไว้ถึง ๗ ชั้น ถึงแม้จะถูกข้าศึกโจรผู้ร้ายล้อมไว้ก็ดี จะหักออกทางทิศไหน ให้ภาวนาคาถาประจำทิศนั้นเถิด แล้วให้หักออกมาจะแคล้วคลาดจากอันตรายทั้งสิ้น พระคาถาบทนี้มีอิทธิฤทธิ์มากมายสุดที่จะกล่าวได้


พระคาถาบูชาดวงชะตา (ของเก่า)


นะโม เม สัพพะเทวานัง
สุริยัญ จะ ปะมุญจะถะ
วุโธ ลาภัง ภะวิสสะติ ชีโว
โสโร ราหุเกตุ จะ มะหาลาภัง
สัพพะทุกขัง วินาสสันติ
ลักขะณา อะหัง วันทามิ สัพพะคะระหะ จะ เทวานัง
สะสิ ภุมโม จะ เทวานัง
สุกะโร จะ มะหาลาภัง
สัพพะภะยัง วินาสสันติ
สัพพะโรคัง วินาสสันติ
สัพพะทา สัพเพเทวา มังปาละยันตุ สัพพะทา เอเตนะ
มังคะละเตเชนะ สัพพะโสตถี ภะวันตุ เม ฯ

เพื่อเสริมดวงชะตา จงผูกดวงชะตาของตน พร้อมเขียนชื่อนามสกุลของตนไว้ใต้ดวงชะตาหรือดวงที่เรียกว่า "ดวงพิชัยสงคราม" แล้วเอาดวงชะตาบรรจุหรือวางตั้งไว้ข้างฐานพระ เมื่อจะบูชาดวงชะตาพึงว่าคาถานี้ เพื่อจะได้เกิดลาภสักการะ เป็นสุขสวัสดิ์พิพัฒนมงคลเลิศล้นดีนักแล ฯ

พระคาถาหลวงพ่อปาน
วัดบางนมโค อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา

คาถาเสริมทรัพย์

ตั้งนะโม ๓ จบ

พุทธะ มะอะอุ นะโมพุทธายะ (ว่า ๑ จบ)
วิระทะโย วิระโคนายัง วิระหิงสา วิระทาสี
วิระทาสา วิระอิตถิโย พุทธัสสะ มานีมามะ
พุทธัสสะ สวาโหมะ

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบ ตื่นนอนเช้า ๓ จบ เวลาใส่บาตรจบขันข้าว ๑ จบ แล้วให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย และพระปัจเจกโพธิ อย่าได้เว้น นอกนั้นว่างเมื่อไรท่องเมื่อนั้น จะบังเกิดโภคทรัพย์มากมายคาถามหาลาภ

นะมามีมา มะหาลาภา อิติ พุทธัสสะ
สุวัณณัง วา ระชะตัง วา มะณี วา ธะนัง วา
พีชัง วา อัตถัง วา ปัตถัง วา
เอหิ เอหิ อาคัจเฉยยะ อิติ มีมา นะมามิหัง.

ใช้สวดภาวนาก่อนนอน ๓ จบ และตื่นนอนเช้า ๓ จบ เป็นการเรียกทรัพย์เรียกลาภ จะบังเกิดโภคทรัพย์อย่างมหัศจรรย์
คาถามหาพิทักษ์

จิตติ วิตัง นะกรึง คะรัง

ใช้ภาวนาขณะใส่กุญแจ ปิดหีบ ปิดตู้ ปิดประตูหน้าต่าง ฯ
พระคาถา ๓ บทนี้ เป็นคาถาที่ศักดิ์สิทธิ์มาก หากผู้ใดนำไปใช้จะเกิดโชคลาภมั่งมีเงินทองอย่างมหัศจรรย์
คาถามหาอำนาจ
(หลวงพ่อปาน)

เอวัง ราชะสีโห มะหานาทัง สีหะนาทะกัง
สีหะนะเม สีละเตเชนะ นามะ ราชะสีโห
อิทธิฤทธิ พระพุทธังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง
อิทธิฤทธิ พระธัมมังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง
อิทธิฤทธิ พระสังฆังรักษา สารพัดศัตรู อะปะราชะยัง

ใช้เสกน้ำล้างหน้าทุกเช้า จะมีอำนาจคนยำเกรงศัตรูพ่ายแพ้
คาถาอิทธิฤทธิ์
(หลวงพ่อปาน)

พุทโธ พุทธัง นะ กันตัง อะระหัง พุทโธ นะโม พุทธายะ

เป็นคาถาป้องกันตัว
เมื่อเผชิญหน้ากับศัตรูที่มีศาสตราวุธร้ายแรงทุกชนิด
ทั้งมีดไม้ปืนหรือระเบิดให้ภาวนาดังนี้

"อุทธัง อัทโธ นะโม พุทธายะ"


คาถาบูชาเงิน (ของเก่า)

อิติบูชา จะ มหาราชา สัพพะเสน่หา
อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ มามา ยาตตรายามดี
วันชัยมารศรี สวัสดีลาโภ นะโม พุทธายะ

เป็นคาถาเก่าแก่ ผู้ใดสวดภาวนาเป็นประจำ จะทำให้การดำเนินชีวิตประสบความสุขความเจริญรุ่งเรือง เป็นพ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์ทั้งน้อยใหญ่ จะบังเกิดโชคลาภ ทรัพย์สินเงินทองเพิ่มพูนดีนักแล ฯ


คาถาพระพุทธเจ้าชนะมาร
(พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต)

ปัญจะ มาเร ชิโน นาโถ ปัตโต สัมโพธิ
มุตตะมัง จะตุสัจจัง ปะกาเสติ
ธัมมะจักกัง ปะวัตตะยิ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ
โหตุ เม ชะยะมังคะลัง

ป้องกันอันตรายทั้งปวง ฯ ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก


คาถากำแพงแก้วเจ็ดชั้น

พุทธัง สัตตะรัตนะมหาปาการัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สัตตะรัตนะมหาปาการัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สัตตะรัตนะมหาปาการัง สะระณัง คัจฉามิ

สำหรับสวดภาวนา เสมือนมีกำแพงแก้วมหึมาคุ้มกัน
แม้อยู่ในถิ่นอันตราย ศัตรูและสัตว์ร้าย ไม่อาจทำอะไรได้
กลางคืนให้สวด ๗ จบ แล้วเอาจิต
(นึกเห็น) วงรอบบ้านเริ่มจากขวาไปซ้าย
เป็นทักษิณาวัฏป้องกันสรรพภัย วิเศษนักแล


คาถาป้องกันภัย

ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กิงการณา ฆะเฏสิ
อะหังปิตัง ชานามิ ชานามิ.

ใช้ภาวนาก่อนนอน หรือเมื่อเดินทาง
จะป้องกันภัยพิบัติทั้งปวงได้ชะงัดนักแล .

พระคาถาอาวุธพระพุทธเจ้า

อายันตุ โภนโต อิธะ ทานะ สีละ เนกขัมมะ
ปัญญา สะหะ วิริยะ ขันติ สัจจาทิฏฐานะ
เมตตุ เปกขา ยุทธายะโว คัณหะถะ อาวุธานีติฯ

ป้องกันภยันตรายต่าง ๆ


คาถาพระแก้วมรกต

วาละลุกัง สังวาตังวา ( ๓ จบ )

ท่านจะสุขกายสบายใจ อธิษฐานสิ่งใดจะได้สมประสงค์.

คาถาพญายม

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ
จิตะเมตะ นิพพานัง สุขะโตจุติ

ป้องกันภัยพิบัติทั้งปวง ฯคาถาหลวงปู่ศุข
(วัดปากคลองมะขามเฒ่า)

สัตถา เทวะมนุสสานัง พุทโธ ภะคะวาติ มะอะอุ

ขึ้นรถลงเรือ ขึ้นเครื่องบิน ท่องเสมอป้องกันภัยพิบัติ


พระคาถามงกุฎพระพุทธเจ้า

อิติปิ โส วิเสเสอิ อิเสเสพุทธะนาเมอิ
อิเมนาพุทธะตังโสอิ อิโสตังพุทธปิติอิ ฯ

ภาวนาทุกวันมิตกนรก เสกน้ำล้างหน้าทุกวันกันโรคภัยไข้เจ็บคุณไสยทั้งมวล ถ้าจะให้มีตบะเดชะให้ภาวนาทุกวัน เกิดสง่าราศีเป็นที่เมตตาแก่คนทั้งหลาย ให้ภาวนาแล้วแผ่เมตตาให้คนทั้งปวง ใครคิดร้ายก็ต้องมีอันเป็นไป ถ้าปรารถนาสิ่งใดให้ภาวนาคาถานี้ ๑๘ คาบ เป็นไปได้ ดังใจนึก ถ้าจะให้เป็นมหาจังงัง ให้ภาวนาคาถานี้ ๘ คาบ เป็นมหาจังงังแล ถ้าจะให้เป็นมหาละลวยให้ภาวนา ๙ คาบ ถ้าช้างม้าวัวควายสัตว์ที่ดุร้ายทั้งหลาย ให้เสกหญ้าเสกของให้มันกิน กลับใจอ่อนรักเราแล ถ้าภูตพรายมันเข้าอยู่คน เสกข้าวให้มันกินออกแล ถ้าปรารถนาจะให้เสียงเพราะ ให้เสกสีผึ้งสีปากเสกหมากกิน ไปเทศนาสวดร้องเป็นที่พอใจคนทั้งหลาย ให้เสกแป้งผัดหน้า เสกมงกุฎรัดเกล้า เป็นสง่าราศีใครเห็นใครรักทุกคน อนึ่งให้เอาใบลานหรือกระดาษว่าวมาลงคาถานี้ทำเป็นมงคลเสกด้วยตัวเอง สารพัดกันศาส ตราอาวุธทั้งหลายเป็นวิเศษนัก พระคาถาบทนี้ พระมหากษัตริย์ แต่เก่าก่อนทรงใช้ประจำทุกพระองค์แล


พระคาถาพระเจ้า ๑๖ พระองค์

นะมะนะอะ นอกอนะกะ กอออนออะ นะอะกะอัง
อุมิอะมิ มะหิสุตัง สุนะพุทธัง สุอะนะอะ

พระอาจารย์เจ้าทั้งปวงให้เป็นทานแก่สมณชีพราหมณ์ กุลบุตรทั้งปวงพระคาถานี้ท่านเรียกว่า ธรรมราชา จัดเป็นใหญ่กว่าคาถาทั้งปวง ผู้ใดภาวนาได้อานิสงส์มากปราศจากภัยพิบัติทั้งปวง เสกใส่ข้าวอาหารป้อนเด็ก ปัญญาดี เลี้ยงง่าย สุขภาพดีฯ

คาถาค้าขายดี (ของเก่า)

พุทธัง พะหูชะนานัง เอหิ จิตตัง เอหิ มะนุสสานัง
เอหิ ลาภัง เอหิ เมตตา ชมภูทีเป มนุสสานัง
อิตถิโย ปุริโส จิตตัง พันธัง เอหิ.

พ่อค้าแม่ค้าพาณิชย์นิยมเสกเป่า ๓ จบ ๗ จบ
ทำน้ำมนต์ล้างหน้า และประพรมสินค้าขายของดีนักแล ฯ
พระคาถาพญาไก่เถื่อน

สมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเถระ (หลวงปู่สุก)
วัดราชสิทธิธาราม (วัดพลับ) ธนบุรีนะโม ๓ จบ

เวทาสากุ กุสาทาเว ทายะสาตะ ตะสายะทา
สาสาทิกุ กุทิสาสา กุตะกุภู ภูกุตะกุ

มหานิยม ป้องกันภัยทั้งปวง ฯ_______________________

สาธุ !!!


3hOw.THD

.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น